Oświadczenie - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Oświadczenie

Ja, Gorazd Bogdanowic, ur. dnia 01.10.1970 r. w Jarocinie; jako człowiek dorosły i w pełni świadomy swojej Woli, oświadczam co następuje:

Nie życzę sobie wykorzystywania przez powszechny Kościół Rzymsko Katolicki moich danych personalnych ani w celach religijnych, ani statystycznych, ani jakichkolwiek innych celach. Wszelkie pośrednie lub bezpośrednie wykorzystywanie moich danych osobistych przez powszechny Kościół Rzymsko Katolicki, licząc od dnia przyjęcia do wiadomości tego pisma przez funkcjonariusza kościelnej jednostki administracyjnej, tzn. proboszcza lub osoby przez niego upoważnionej do jego zastępstwa w tutejszej parafii rzymsko - katolickiej pod wezwaniem "Św. Marcina" w Jarocinie, będę uznawał za naruszenie moich dóbr osobistych, co w świetle obowiązującego prawa będzie przestępstwem powszechnego Kościoła Rzymsko - katolickiego wobec mojej osoby. W razie naruszenia moich dóbr osobistych przez jakiegokolwiek przedstawiciela powszechnego Kościoła Rzymsko - katolickiego będę zmuszony dochodzić swoich praw obywatelskich na drodze sądowej. Wnoszę więc o wykreślenie mnie jak i wszelkich danych personalnych dotyczących mojej osoby z rejestru wiernych powszechnego Kościoła Rzymsko - katolickiego. Taka jest moja Wola. Zaznaczam również, że jakąkolwiek ewentualną próbę indoktrynacji ze strony powszechnego Kościoła Rzymsko - katolickiego wobec moich bliskich i rodziny - z powodu mojej osobistej decyzji - również potraktuję jako naruszenie moich dóbr osobistych. Skutkiem tegoż będę dochodził swoich praw obywatelskich na drodze sądowej. Wnoszę o pisemne powiadomienie mnie - w formie zaświadczenia - o wykreśleniu wszelkich danych personalnych dotyczących mojej osoby z rejestru powszechnego Kościoła Rzymsko - katolickiego.

Zignorowanie mojego wniosku i oświadczenia przez powszechny Kościół Rzymsko - katolicki uznam za dalsze łamanie moich praw obywatelskich, co znajdzie swój finał w drodze postępowania sądowego.


Jarocin, dn. 01/10/1988 a.y.p.s.


P.S. Kopię tegoż oświadczenia przesyłam również do Rzecznika Praw Obywatelskich, etc.

Zadruga Polska
Wróć do spisu treści